Kamery online  62 766-70-39
Giełda Kaliska

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługobiorca składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego pakietu (usługi) na warunkach podanych w jego opisie.

Regulamin

Regulamin Rolno-Spożywczego Rynku w Kaliszu przy ulicy Braci Gillerów 2-16.

§ 1

 1. Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Kaliszu, zwany dalej "Rynkiem", prowadzi "Giełda Kaliska" Spółka z o.o.
 2. Godziny otwarcia „Rynku” będą ustalane przez Zarząd Giełdy Kaliskiej w zależności od potrzeb a informacja umieszczana będzie na stronie internetowej „Rynku” oraz na tablicach informacyjnych.

§ 2

 1. Do prowadzenia handlu na terenie „Rynku” uprawnione są wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w szczególności w zakresie handlu hurtowego oraz producenci płodów rolno-ogrodniczych i artykułów spożywczych.

§ 3

 1. Korzystanie z terenu "Rynku" jest dozwolone tylko osobom posiadającym ważny bilet opłaty targowej lub wjazdowej.
 2. Najmujący (dzierżawca) pomieszczenia handlowe i teren oraz ich pracownicy mogą przebywać na terenie "Rynku" również poza godzinami prowadzenia handlu. Kupujący mogą przebywać na „Rynku” tylko w godzinach prowadzenia handlu.
 3. Uiszczenia opłaty wjazdowej lub opłaty targowej użytkownik dokonuje przy wjeździe na teren „Rynku”.
 4. Aktualny bilet należy umieścić w widocznym miejscu w samochodzie tak by był widoczny dla kontrolującego. W przypadku kontroli należy okazać się biletem. Nie okazanie biletu lub niemożność jego odczytania przez kontrolującego, zobowiązuje użytkownika do uiszczenia na rzecz Giełdy Kaliskiej Sp. z o.o. opłaty regulaminowej za nieuprawnione korzystanie z nieruchomości należącej do Giełdy Kaliskiej Sp. z o.o., w wysokości określonej w tabeli opłat stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
 5. Pobór opłat, wymienionych w punkcie 4 niniejszego paragrafu, realizowany jest przez upoważnionych pracowników tylko w punktach obsługi klienta znajdujących się przy bramach wjazdowych na teren „Rynku” i wyjazdowych z terenu „Rynku” lub u inkasentów uczestniczących w kontroli.
 6. Jeżeli podmiot zamierza parkować w obszarze strefy handlowej i korzystać z usług realizowanych przez „Rynek” dłużej aniżeli wynika to z wysokości opłaty uiszczonej w momencie wjazdu na teren „Rynku” to zobowiązany jest on do uiszczenia opłat na kolejny przedział czasowy w wysokości wynikającej z tabeli opłat.
 7. Pozostawienie pojazdu po zakończeniu działalności na terenie „Rynku” bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu w biurze Zarządu Spółki jest niedozwolone. Użytkownik posługujący się takim pojazdem zobowiązany jest uiścić opłatę regulaminową w wysokości określonej w tabeli opłat.
 8. W przypadku nie stosowania się do ustaleń punktu 7 niniejszego paragrafu pozostawiony pojazd może zostać, na koszt w??aściciela, wywieziony na parking strzeżony, znajdujący się poza terenem należącym do „Rynku”.
 9. Upoważniony pracownik ma prawo żądać zmiany miejsca postoju pojazdów w przypadku, gdy wymagają tego czynności
  a) związane z utrzymaniem właściwego stanu czystości obiektów „Rynku”,
  b) związane z usuwaniem pozostałości opadów atmosferycznych,
  c) inne, wynikaj??ce z przepisów prawa, związane z właściwym utrzymaniem obiektów przeznaczonych do handlu.

§ 4

 1. Prawo do dzierżawy terenu pod pawilony handlowe, wynajmowania boksów handlowych oraz stałych miejsc handlowych, mają osoby prawne i fizyczne posiadające dokumenty pozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu, a w przypadku producentów rolnych aktualny nakaz płatniczy na podatek rolny.
 2. Dla poszczególnych pawilonów handlowych, boksów oraz stałych miejsc handlowych będą zawierane pisemne umowy najmu (dzierżawy). Czynsz za najem (dzierżawę) będzie ustalany dla wszystkich wg stawek określonych przez Zarząd Spółki „Giełda Kaliska”.
 3. Wynajmujący (wydzierżawiający) może pobierać od najemcy (dzierżawcy) kaucję, w celu częściowego zabezpieczenia strat związanych z niewłaściwą eksploatacją boksu handlowego lub nieuregulowania w terminie opłat za dzierżawę.
 4. Szczegółowe zasady wynajmowania boksów handlowych, dzierżawy terenu pod punkty handlowe, rezerwacji stałych miejsc handlowych, itp. określa Zarząd Spółki „Giełda Kaliska”.

§ 5

 1. Na „Rynku” mogą być sprzedawane warzywa, kwiaty, owoce i ich przetwory oraz artykuły spożywcze.
 2. Na terenie "Rynku" zabroniona jest – bez odpowiedniego zezwolenia – sprzedaż : 1) napojów alkoholowych , 2) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, środków leczniczych, 3) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów, 4) zagranicznych środków płatniczych, 5) papierów wartościowych, 6) broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych, 7) przedmiotów ekwipunku wojskowego, 8) innych artykułów jeśli odrębne przepisy tak stanowią .
 3. Zabrania się prowadzenia na „Rynku” gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów.

§ 6

 1. Podmioty prowadzące sprzedaż produktów pochodzenia leśnego są zobowiązane do umieszczenia przy swoim miejscu sprzedaży informacji zawierającej: imię, nazwisko i adres osoby zbierającej te produkty oraz ich gatunek. Osoby sprzedające grzyby powinny posiadać aktualny atest na grzyby wydany przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów .
 2. Reklamy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, np. na korytarzach handlowych lub na zewnątrz hal, można umieścić tylko za zgodą Zarządu Spółki "Giełda Kaliska" i po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, której wysokość każdorazowo ustala Zarząd Spółki w zależności od miejsca umieszczenia i powierzchni reklamy. Podmioty prowadzące handel na „Rynku” mogą – za zgodą Zarządu Spółki „Giełda Kaliska” – zostać zwolnione z wymienionej opłaty .
 3. Podmioty prowadzące handel zobowiązane są do utrzymania porządku w miejscu swej działalności.
 4. Odpady w większej ilości oraz zbędne opakowania, kartony, skrzynki itp. należy usuwać z terenu „Rynku” na własny koszt. Istnieje możliwość przejęcia odpadów za odpłatą.

§ 7

 1. Wagi i miary towarów winny być wyrażone wyłącznie w jednostkach miar obowiązujących w obrocie towarowym.

§ 8

 1. Osoby prowadzące sprzedaż warzyw liściastych, przy uiszczaniu obowiązujących opłat, mogą zostać zobowiązane do wpłacenia kaucji za pośrednictwem Inkasentów w celu zabezpieczenia kosztów związanych z utrzymaniem czystości miejsca handlu.
 2. Kaucja, o której mowa w ust. 1, zostanie sprzedającemu zwrócona w dniu jej pobrania, po stwierdzeniu przez Inkasenta, iż odpady pozostałe po sprzedaży zostały sprzątnięte i załadowane na środek lokomocji sprzedającego.
 3. W przypadku stwierdzenia pozostawienia odpadów, lub ich usunięcia do kontenerów znajdujących się na rynku, kaucja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów ich wywozu. Przy wielkości odpadów przekraczających wartość kaucji sprzedawca zostanie obciążony dodatkową opłatą.
 4. Nie zgłoszenie się osoby prowadzącej handel po odbiór kaucji- w dniu jej wpłacenia -oznacza jej przepadek na rzecz „Rynku”.
 5. Wysokość kaucji ustala Zarząd Spółki "Giełda Kaliska" w oparciu o kalkulacje kosztów związanych z uporządkowaniem terenu.

§ 9

 1. W celu usprawnienia działalności handlowej wprowadzona jest odpłatna rezerwacja miejsc handlowych.
 2. Wpłat za rezerwacje miejsc należy dokonywać do 5-tego dnia roboczego każdego miesiąca w biurze Giełdy Kaliskiej Sp. z o.o.

§ 10

 1. Teren "Rynku" jest oczyszczany po zakończeniu działalności handlowej.
 2. Odśnieżanie prowadzone będzie w taki sposób, aby prawidłowo był zabezpieczony swobodny ruch kołowy na terenie "Rynku".

§ 11

 1. "Rynek" nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zdarzeń losowych, w tym awarii urządzeń chłodniczych oraz przerw w dostawach energii elektrycznej i cieplnej, powstałych nie z jego winy.

§ 12

 1. Zasady ruchu kołowego na terenie "Rynku" określa plan zagospodarowania terenu "Rynku" oraz znaki drogowe.

§ 13

 1. Zarząd Spółki "Giełda Kaliska" jest upoważniony do wydawania dodatkowych regulaminów i instrukcji.
 2. Powtarzające się łamanie zasad niniejszego regulaminu upoważnia Zarząd Spółki „Giełda Kaliska” do usunięcia, okresowego lub trwałego, z działalności na "Rynku" łamiącego ten regulamin.
 3. W przypadku odmowy wykonywania czynności, wynikających z niniejszego regulaminu, Zarząd Spółki „Giełda Kaliska” może zlecić wykonanie tych czynności i obciążyć kosztami zainteresowanego.
 4. Ze względu na publiczny charakter działania "Rynku" Zarząd Spółki „Giełda Kaliska” ma prawo zwrócenia się do służb miejskich, Policji i Straży Miejskiej Kalisza w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa.

§ 14

 1. Skargi i wnioski przyjmuje się w biurze Zarządu Spółki w godzinach jego otwarcia.

§ 15

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2010 r.

Opłaty regulaminowe: 1) Opłata za nieuprawnione korzystanie z nieruchomości „Rynku”-100zł
2) Opłata za pozostawienie pojazdów bez zezwolenia-100zł
3) Opłata za pozostawienie nieczystości nie związanych z działalnością na „Rynku” lub w ilościach przekraczających normalne działania-100zł
4) Opłata za pozostawienie liści lub warzyw-100zł
5) Opłata za łamanie zasad ruchu kołowego-50zł

Zarząd Spółki Giełda Kaliska